podnikatele zapsaného v živnostenském rejstříku pod obchodní firmou Jiří Novák

se sídlem Brno - Jehnice, Blanenská 7, PSČ 62100

identifikační číslo: 12187151

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl A, vložka 20119

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

umístěného na internetové adrese www.eshop-solidscape.eu

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele podnikajícího pod obchodní firmou Jiří Novák, se sídlem Blanenská 37/7, 621 00 Brno, identifikační číslo: 12187151, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl A, vložka 20119 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.eshop-solidscape.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou zavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „obč. zák.“). Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se tato smlouva ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 a násl. obč. zák.) a ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li kupujícím podnikatel jednající při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se tato smlouva rovněž obč. zák., nepoužijí se však ustanovení o smlouvách uzavíraných se spotřebitelem.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou vždy nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na webovém rozhraní prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícího. Odesláním objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1. Spotřebitelská smlouva - smlouva dle § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., kterou s kupujícím-spotřebitelem uzavírá prodávající, resp. podnikatel

2.2. Smlouva - smlouva dle zákona č. 89/2012 Sb., kterou s kupujícím-podnikatelem uzavírá prodávající jako Podnikatel.

2.3. Prodávající - podnikatel - provozovatel internetového obchodu - Jiří Novák, IČ: 121 87 151, se sídlem Brno – Jehnice, Blanenská 7, PSČ 621 00, osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.4. Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

2.5. Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, ať už je to fyzická nebo právnická osoba.

2.6. Kupující – souhrnné označení pro kupujícího-spotřebitele i kupujícího, který není spotřebitel.

3. INFORMACE POVINNĚ SDĚLOVANÉ KUPUJÍCÍMU-SPOTŘEBITELI PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Tento článek obsahuje informace, které je prodávající povinen sdělit kupujícímu-spotřebiteli dle § 1820 a násl. obč. zák. před uzavřením Smlouvy kupní prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (dále jen „Smlouva“). Kupující má zároveň možnost dozvědět se tyto informace jak na webových stránkách prodávajícího, www.eshop-solidscape.eu, tak v sídle prodávajícího - Blanenská 7, PSČ 621 00, Brno a na telefonické lince +420 541 212 432.

Na základě výše uvedeného tímto prodávající kupujícímu-spotřebiteli sděluje následující informace:

• prodávajícím je podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku pod obchodní firmou Jiří Novák, IČ: 121 87 151, se sídlem Brno – Jehnice, Blanenská 7, PSČ 621 00, který je provozovatelem internetového obchodu www.eshop-solidscape.eu a webových stránek www.eshop-solidscape.eu, kde nabízí ke koupi 3D tiskárny a další spotřební zboží vč. příslušenství (dále jen „Zboží“)

• adresa webových stránek prodávajícího je www.eshop-solidscape.eu, emailová adresa pro doručování písemností je info@eshop-solidscape.eu , číslo telefonní linky pro kontakt je +420 541 212 432, poštovní adresa pro doručování písemností je Blanenská 37/7, 621 00

• prodávající nabízí ke koupi potencionálním kupujícím Zboží uvedené na webových stránkách prodávajícího www.eshop-solidscape.eu a za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího, dostupných na webových stránkách prodávajícího www.eshop-solidscape.eu, za smluvní cenu, kterou prodávající uvádí v rámci svého internetového obchodu na uvedených webových stránkách,

• Cena Zboží může být zákazníkem uhrazena následujícími způsoby:

a) hotově v sídle provozovny – Brno - Jehnice, Blanenská 7, PSČ 62100

b) dobírkou prostřednictvím PPL

c) převodem z účtu na účet oproti potvrzené

• Způsob dopravy Zboží a ceny dopravy jsou následující:

a) osobní odběr zboží v sídle provozovny – Brno - Jehnice, Blanenská 7, PSČ 62100

b) doprava prostřednictvím společnosti PPL-dobírka

• v případě, že ze strany prodávajícího bude kupujícímu poskytnuto vadné plnění, je kupující povinen uplatnit reklamaci neprodleně po zjištění vady, prodávající je povinen vady odstranit nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace kupujícího, nároky z vadného plnění, způsob uplatnění reklamace a další jsou uvedeny dále v obchodních podmínkách

• Smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím je uzavírána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, formou internetových stránek prodávající zveřejňuje nabídku na uzavření kupní smlouvy ke zde uvedenému Zboží, zákazník elektronickou objednávkou učiní jako kupující návrh na uzavření Smlouvy, okamžik uzavření smlouvy připadá na akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím, Smlouva samotná není uzavírána písemně, jazykem smlouvy je čeština.

• náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám

• uzavřená Smlouva, resp. potvrzená objednávka, je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám

• v případě, že se v objednávce kupujícího vyskytne chyba, je prodávající oprávněn tuto odstranit; v případě, že chybu zjistí kupující, uvědomí prodávajícího emailem nebo telefonicky a požádá ho o provedení opravy

• kontrolovat a měnit údaje v objednávce může kupující pouze do okamžiku jejího odeslání prodávajícímu

• potvrzení objednávky zboží učiní prodávající neprodleně formou elektronické zprávy

• prodávající kupujícímu poskytuje poučení o možnosti odstoupit od smlouvy na webových stránkách www.eshop-solidscape.eu, formou vzorového formuláře odstoupení

• znění obchodních podmínek je dostupné na internetových stránkách prodávajícího www.eshop-solidscape.eu

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

4.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující je oprávněn svůj uživatelský účet jednostranně zrušit.

4.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4.5. Prodávající může jednostranně zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 4 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší podstatným způsobem své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek). Kupující s tímto výslovně souhlasí.

4.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

5.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou v katalogu uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Následně v nákupním košíku a na objednávce je k ceně zboží připočtena daň z přidané hodnoty v sazbě stanovené platným právním předpisem. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území Evropy.

5.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

5.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

5.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

5.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

5.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

5.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro

smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Pro platnost objednávky je nutné správné a pravdivé vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

5.7. Pokud kupující neuvede všechny prodávajícím požadované údaje, není prodávající povinen objednávku kupujícího akceptovat.

5.8. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct kalendářních dnů.

5.9. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Na zpracování objednávky má prodávající maximálně 15 kalendářních dní.

5.10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

5.11. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Od tohoto okamžiku uzavření Smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny uzavřenou kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

5.12. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

5.13. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

5.14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

5.15. Vzniklou Smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

5.16. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva, resp. potvrzená objednávka, je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

6. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

• v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Blanenská 37/7, 621 00 Brno, Česká republika

• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

• bezhotovostním převodem z účtu na účet oproti potvrzené objednávce

6.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, která je uvedena na webovém rozhraní obchodu prodávajícího. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.3. Náklady na dodání zboží, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy) jsou v objednávkovém formuláři vedle ceny zboží uvedeny jako samostatná položka a jsou zde následně přičteny k ceně zboží tak, aby bylo patrné, kolik je cena zboží vč. nákladů spojených s jeho dodáním. Konečná kalkulovaná cena zobrazená v objednávkovém formuláři je tedy včetně přepravného.

6.4. Jako cena při uzavření smlouvy platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude prodávajícím potvrzena v objednávce a v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Dojde-li k případné změně ceny vzhledem k aktuální situaci na trhu nezávisle na vůli prodávajícího (např. kvůli kurzu Kč vůči zahraničním měnám, změna podmínek výrobce, dovozce), bude kupující prodávajícím kontaktován a po vzájemné dohodě smluvní strany buď smlouvu ukončí, nebo změní ujednání o ceně zboží.

6.5. Prodávajícímu vzniká právo na úhradu kupní ceny v okamžiku, kdy dojde k platnému uzavření Smlouvy.

6.6. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.8 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

6.7. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

6.8. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 5.10), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.10. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM - SPOTŘEBITELEM

7.1. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

7.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

7.1.2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu

7.1.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

7.1.4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující-spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

7.1.5. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

7.1.6. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího-spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu-spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

7.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel využít on-line formulář poskytovaný prodávajícím na adrese:

www.eshop-solidscape.eu/index.php?route=account/return/add

7.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující-spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího-spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího-spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím-spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím-spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující-spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu-spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu-spotřebiteli dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího-spotřebitele na vrácení kupní ceny.

7.7. Do doby převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného

odkladu, a to stejným způsobem, jako byla provedena platba kupní ceny kupujícím-spotřebitelem prodávajícímu.

7.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu-spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující-spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1. Kupující zvolí v objednávce jeden z následujících způsobů dopravy zboží:

a) osobní odběr zboží v sídle provozovny – Blanenská 7, 621 00 Brno

b) doprava prostřednictvím PPL

8.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, činí 30 kalendářních dní a začíná běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího.

8.6. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. bezhotovostním převodem platby z účtu na účet, dodací lhůta činí 30 kalendářních dní a začíná běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

8.7. Pokud je zboží skladem, je dodací lhůta do pěti (5) pracovních dnů od uzavření smlouvy. Není-li zboží skladem, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne dodání jiného zboží, jež je srovnatelné s objednaným zbožím původním. K tomuto je však potřeba souhlasu kupujícího. Pokud kupující se změnou zboží nesouhlasí, je oprávněn od smlouvy odstoupit.

9. PŘECHOD NEBEZPEČÍ A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Kupující se je povinen zboží převzít, převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. V případě, že prodávající předal zboží přepravci za účelem jeho dodání kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží okamžikem předání zboží prodávajícím přepravci. Je-li přepravců více, je pro přechod nebezpečí škody na zboží rozhodný okamžik předání zboží prodávajícím prvnímu přepravci.

9.2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět koupě při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

9.3. Kupující zboží podle možností co nejdříve prohlédne dodané zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající zboží, může kupující, který není spotřebitelem, odložit prohlídku do doby, kdy je zboží doručeno do místa určení. Je-li zboží během přepravy směrováno do jiného místa určení nebo kupujícím dále odesláno, aniž by měl možnost si zboží prohlédnout, a prodávající v době odeslání věděl nebo musel vědět o možnosti takové změny místa určení nebo dalšího odeslání, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do nového místa určení.

9.4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 a v případě kupujícího-spotřebitele navíc ustanoveními § 2165 až § 2174 občanského zákoníku).

9.5. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

9.5.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

9.5.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

9.5.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

9.5.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

9.5.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.6. Ustanovení uvedená v čl. 9.5 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

9.8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

9.9. Kupující-spotřebitel je oprávněn v souladu s § 2165 odst. 1 obč. zák. uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Toto ustanovení se nepoužije

a) u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

b) na opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá to z povahy zboží.

9.10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9.11. Lhůty pro vyřízení reklamace. Za den vyřízení reklamace se považuje den odeslání zboží zpět kupujícímu nebo poukázání částky vyplacené na základě reklamace, nebo den přichystání zboží k odběru. Celková doba vyřízení reklamace nesmí přesáhnout 30 dnů ode dne uplatnění. Připadne-li konec jakékoliv lhůty v reklamačním řízení na den pracovního klidu, potom lhůta končí nejbližší následující pracovní den.

9.12. Prodávající po obdržení reklamovaného zboží neprodleně sepíše reklamační protokol, ve kterém přijetí potvrdí. Kopii reklamačního protokolu včetně příloh odešle nebo předá prodávající zpět kupujícímu. Prodávající dále neprodleně, nejpozději však do 3 dnů reklamaci, odborně posoudí a rozhodne, zda je reklamace oprávněná nebo neoprávněná. V případě oprávněné reklamace prodávající rozhodne, zda reklamované vady jsou odstranitelné nebo neodstranitelné a nebo zda se jedná o rozpor s kupní smlouvou a tyto skutečnosti zapíše do reklamačního protokolu.

9.13. Prodávající je oprávněn odeslat reklamované zboží k posouzení třetí straně (výrobci, dovozci, státní zkušebně, autorizovanému servisu nebo jiné oprávněné instituci). V takovém případě se lhůta pro posouzení reklamace přiměřeně prodlužuje, nejvíce však na dobu 30 dní ode dne uplatnění reklamace. V těchto případech prodávající při posouzení reklamace obvykle použije stanovisko třetí strany.

9.14. Prodávající vydá kupujícímu reklamační protokol jakožto písemné potvrzení prodávajícího o uplatnění reklamace kupujícím. Obsahuje datum uplatnění reklamace, obsah reklamace, požadovaný způsob vyřízení, dále datum a skutečný způsob vyřízení, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění posouzení reklamace jako neoprávněné. Jeho nedílnou součástí je vyplněný reklamační list nebo písemné uplatnění reklamace kupujícím jiným způsobem (byly-li tyto dokumenty kupujícím sepsány).

9.15. Kupující není oprávněn reklamovat opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, vyšší mocí a vady vzniklé neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu.

9.16. V případě, že je k zboží přiložen záruční list výrobce nebo dovozce, potom může kupující uplatnit reklamaci také u třetí strany v něm uvedené (výrobce, dovozce nebo autorizovaného servisu). Vzhledem k tomu, že v těchto případech jsou veškeré reklamace zasílány k posouzení uvedeným třetím stranám, doporučujeme kupujícím uplatnění reklamace postupem specifikovaným v záručním listě. Vyřízení se tím výrazně urychlí. Reklamace bude vyřízena podle reklamačního řádu třetí strany.

9.17. Reklamace poškození zboží při přepravě a reklamace, na základě kterých jsou vypláceny jakékoliv peněžní částky, vyřizuje pouze prodávající, není-li dohodnuto jinak.

9.18. Kupující předá prodávajícímu zboží k reklamaci kompletní, vyčištěné a včetně veškerého příslušenství. Současně s výrobkem předá následující dokumenty:

a) vyplněný a potvrzený záruční list výrobce nebo dovozce (byl-li součástí dodávky zboží)

b) kopii dokladu o koupi (faktury)

c) v případě, že reklamuje poškození zboží při přepravě, řádně vyplněný a potvrzený zápis o škodě vyhotovený dopravcem

d) kopie reklamačních protokolů z předchozích oprav (existují-li)

e) vyplněný a podepsaný reklamační list nebo písemné uplatnění reklamace kupujícím jiným způsobem obsahující údaje z reklamačního listu.

9.19. V případě, že kupující neuvede při uplatnění reklamace požadovaný způsob vyřízení, přestože na to má zákonné právo, potom prodávající vyřídí reklamaci v souladu se zákonem podle svého uvážení.

9.20. V případě, že kupující reklamuje mechanické nebo jiné poškození zboží vzniklé při přepravě a současně s reklamovaným výrobkem nepředá prodávajícímu zápis o škodě vyhotovený dopravcem, vystavuje se riziku posouzení reklamace jako neoprávněné z důvodu zavinění kupujícím, pakliže neprokáže prodávajícímu opak.

9.21. Zasílá-li kupující zboží do reklamace poštou nebo přepravní službou, potom je třeba zásilku dobře zabalit (nejlépe do originálního obalu) a dostatečně pojistit, protože za případnou škodu vzniklou při přepravě v tomto případě odpovídá kupující.

9.22. Prodávající je oprávněn posoudit reklamaci jako neoprávněnou jestliže:

a) nebyla uplatněna v záruční době

b) z důvodu opotřebení zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním

c) zaviněním kupujícího (např. mechanickým poškozením, nešetrným zacházením, neodbornou instalací nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, zanedbáním péče o zboží , používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí pro daný zboží, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího, zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN, dále pokud se závada projevuje u zboží, kde zákazník, používá neoriginálních náhradních dílů nebo spotřebního materiálu, porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou)

d) poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem nejlépe ihned při převzetí

e)zboží bylo poškozeno živly

f) závada se během posuzování reklamace neprojevila.

9.23. V případě, že prodávající posoudí reklamaci jako neoprávněnou, potom reklamovaný zboží vrátí zpět kupujícímu. Svůj postup písemně zdůvodní v přiloženém reklamačním protokolu. V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s dopravou a testováním. Zboží je kupujícímu zpět zasláno buď na dobírku, nebo po zaplacení faktury. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

10. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE ZAPÍŠE PRODÁVAJÍCÍ DO REKLAMAČNÍHO PROTOKOLU.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

10.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 11.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života

kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

11.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

11.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.10. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13. DORUČOVÁNÍ

13.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

13.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

13.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení

co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.4. Reklamační formulář naleznete v patičce e-shopu pod tlačítkem „Reklamace“

14.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Blanenská 37/7, 621 00 Brno, adresa elektronické pošty info@eshop-solidscape.eu, telefon +420 541 212 432.